Disclaimer & privacy

Eigendom
De website www.pnp.be is eigendom van PNP NV.
PNP NV
Casinoplein 6
8500 Kortrijk
 +32 56 22 08 00
  info@pnp.be

Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de diensten of raadplegen van de inhoud van www.pnp.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van PNP. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PNP.

Aansprakelijkheid
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. PNP is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.

Handelsmerken
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere sites die geen eigendom zijn van PNP
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. PNP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Koppeling naar deze site
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre PNP hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van www.pnp.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar www.pnp.be, is niet toegestaan.

PNP respecteert uw privacy
PNP ziet erop toe dat uw persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevens’), conform de geldende wetgeving worden verwerkt.
Het doel van dit privacybeleid is om u - als klant, potentiele klant, anderszins betrokken persoon (begunstigde, derde getroffene ...), bezoeker van onze website, leverancier of andere persoon die contact met ons opneemt - eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.
Het volledige beleid kan u HIER lezen.

 

Klokkenluidersbeleid

België heeft de EU-richtlijn 2019/1973 omgezet in de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van personen die schendingen van het recht van de Unie of het nationale recht binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon melden.
Deze wet heeft als doel de meldingen door klokkenluiders (“whistleblowers”) binnen het toepassingsgebied van deze wet mogelijk te maken en deze personen te beschermen na een melding.
In het kader daarvan kunt u hier het PNP-Klokkenluidersbeleid lezen.


Rechtskeuze en bevoegdheid
Ieder geschil met betrekking tot de site van PNP valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van PNP gevestigd is, bevoegd.

Ik ben makelaar